Üyelik Bilgileri : admin

  • Üyelik Tarihi : 6 Aralık 2019

Açıklama

Sorry, no listings were found.

Cinsel güdüleri geçimsiz olan çiftler ne yapabilir ?

7 Aralık 2019 Cinsel Blog

0 Yorumlar

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Bayanlarda değişik orgazm tipleri üze­rine yoğun münazaralar sürdürüldü ve penisin vajinaya girişiyle erişilen or­gazmın klitorisin uyarılmasıyla ulaşı­lan orgazmdan daha “olgun” oldu­ğu ileri sürüldü. Bununla beraber, araştırmalar bayanların çoğunun cin­su baskın birleşmeden evvel ya da cinsel birleşme sırasında klitoris azıcık uyarılmadan orgazma erişemediklerini ortaya koydu. İster doğrudan okşa­narak ya da öpülerek, ister penisin vajinaya girişiyle dolaylı yoldan uyarılsın, bayanda orgazmın klitoristen kaynaklandığına inanılıyor.

Bir kavga da “G noktası” ismi verilen ve klitorisin artta vajina içinde yer alan bir alanın var olup ol­madığı mevzusudur. Bazı bayanlar bu alanın uyarılmasından çok sever. Bu alandaki tazyikin dolaylı yoldan klitorisi ya da idrar yolunu uyardığı, bu sebeple haz verdiği ve uyarıcı ol­duğu sanılıyor.

Tam bu mevzular bir yana, bayan­larda cinsel uyarılmanın erkeklerden daha karışık ve daha bilinmez oldu­ğu sarih. Bir Hayli bayan kendi bedeni­nun nelerden beğendiğini ve gele­neksel pozisyonlarda nelerin müm­kün olduğunu zamanla ve yeni eş­lerle bilir. Öte yandan, sınama­lere ve irtibata sarih olan çiftlerin çoğu, her ikisini de tatmin eden bir tavır şekli bulacaklardır.

Cinsel güdüleri geçimsiz olan çiftler ne yapabilir ?

7 Aralık 2019 Cinsel Blog

0 Yorumlar

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Pek az çiftin cinsel güdüleri bütün bir geçim içindedir ve her seferinde eşlerden birinin kendisini değişik kadar seksi ve istekli sezmesini bekle­mek manalı olmaz. İlişkinin baş­langıcında gidişat bu olabilir, ama zamanla çiftlerin çoğu kendi cinsel güdülerini, işlerini, çocukları ve eşi noktaların da dikkate alındı­ğı bir sevişme ritmini tutacak­tır. Cinsel güdüler gerçekten geçimsizse, bunu sarihçe tartışmak, değişik eşin zafersiz ya da anormal oldu­ğunu ima eden hiçbir yorumda bu­lunmaksızın bu geçimsizliği sarih vicdanlılıkla kabul etmek faydalı ola­öğrenir. Cinsel ilişkilerde vurgu orgaz­ma erişip erişmeme üzerine yoğunlaştırılmamalı, daha çok cinselli­ğin imkân verdiği yakınlık ve mesaj­şim üzerinde durulmalıdır. Birbirine sarılmak ve birbirini okşamak cinsel birleşme kadar haz verebilir ve eş­lerden biri daha faalse, eşinin desteğiyle ya da tek başına mastürbas­yon yapması yasaklanmışlık duygu­sunu önleyebilir. Her eşin arzuladığı fiziksel yakınlık ölçüsünde ve nehir­cesinde ciddi bir fark varsa, ilişkiyi yine değerlendirip, öbür olum­lu etmenlerin bu ilişkiyi sürüdürülmeye kıymet kılıp kılmadığını gör­mekte verim vardır.

Erkekte cinsel birleşme sırasında sızı

7 Aralık 2019 Cinsel Blog

0 Yorumlar

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Erkekte cinsel birleşme sırasında du­yulan sızının hemen her zaman fi­ziksel bir sebebi vardır; psikolojik meseleler sızı yerine sertleşme efor­lüğüne yol açar. Sızının yaygın ne­denleri şunlardır.

Yaralar
Sert ya da uzun süreli cinsel birleş­me penis başında ya da sünnet ten­sinde minik yaralara neden olur. En­feksiyon bunların iltihaplanmasına ve sızı yapmasına yol açar.

Sünnet teni darlığı
Sünnet olmamış erkekler bazen sün­net tenini geriye sürüklemekte zorlanır ve sertleşmeyle bu alan dar kazanç ve sızı verir. Sünnet teninin arkasın­daki alanın pakliği de güç olabilir ve bunun neticesinde büyüyen bir en­feksiyon sızıyı daha da artırır. Bu so­run sık sık yaşanıyorsa sünnet düşü­nülmelidir.

Sünnet teni darlığına bağlı sey­rek görülen bir karmaşıklık da parafimozistir; bu gidişatta erkek sertleşmeden sonra sünnet tenini ge­riye çekemez. Sünnet teni dar bir bant gibi penisi sararak şişmeye ve sızıya neden olur. Bu gidişatta der­hal bir acil servise müracaat etilmelidir; bakımsızlık edilirse bu vaziyet kalıcı hasa­ra yol açabilir.

Enfeksiyonlar ve ten tepkinleri
Herpes enfeksiyonu penis üzerinde sızılı, kaşıntılı kabarcıklara neden olur; birkaç gün sonra bu kabarcıklar patlar ve kabuk bağlar. Genital siğil­ler ten üzerindeki minik karnaba­harlara eş.

Özellikle eşlerinde mantar olan erkeklerde de zaman zaman mantar kandida büyüyebilir ve penis başın­da tahriş, kızartı, bazen de şişmeye neden olur. Sünnet teninin altında kalın beyaz bir akıntı bir araya gelebilir.

Belsoğukluğu ve faktörü tanımla­nemeyen non-spesifik üretrit idrar yolunda yanma ve akıntıya yol açtı­ğı gibi idrar yaparken ve boşalma sı­rasında sızıya da neden olur. Bu en­feksiyonlardan birini işkillenilir­sa, sağlık kurumuna ya da ürologa başvu­rularak bütün bir hakimiyetten geçilme­lidir.

Bazı erkeklerde sıradan prezer­vatiflerde kullanılan lastiğe ya da kayganlaştırıcıya karşı alerji vardır. Günümüzde büyük şirketler hipoalerjik kondomlar da üretiyor. Ay­rıca masaj yağı, banyo köpüğü, duş jeli ya da sabun da ten tepkinle­rına neden olabilir.

Seyrek tesadüfülen nedenler
Sertleşince penisin bükülmesine ne­den olan doğumsal bozukluklar da sızıya neden olabilir. Peyronie has­talığı ismi verilen bir gidişatta peni­sin gövdesi süresince bağ dokusu gelişmiştir ve asimetrik sızılı sert­leşmeye yol açmaktadır. Bu mesele birkaç ayda ya da birkaç senede kendi­liğinden düzelebilir, ama cinsel bir­leşme muhtemel değilse destek is­tenmelidir. Bazı erkeklerde mesele operasyonla çözülür. Her gidişatta ürologun görüşünü almakta verim olabilir.

Bazı erkeklerde boşalma sonra­sında penis başında öylesine yoğun bir duyarlılaşma büyür ki erkek bo­şalmaktan korkar. Bazı genç erkek­lerde de torbaların kasılmasını sağ­layan kremaster adaleyi fazla çalışır ve cinsel ilişki sırasında spazm stilinde sızıya neden olabilir. Boşalmadan uzun zaman uyarılmış kalma da kasık­larda zonklayıcı sızı yapabilir.

Priapizm penisteki sertleşmenin saatlerce geçmemesi ve sızıya ne­den olmasıdır. Kalıcı zarar gelişebi­leceği için, şipşak acil servise başvu­rulmalıdır.

Erken boşalma

7 Aralık 2019 Cinsel Blog

0 Yorumlar

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Cinsel hayatın başlangıcında erkeklerin çoğunda cinsel ilişki sırasında erken boşal­ma olur ve bu bilme sürecinin natürel bir düzeyi sayılabilir. Cinsel­liği çok yoğun yaşadıkları ve basit­ca uyarıldıkları için, orgazmı ertele­yerek bayan dostlarının da orgaz­ma yanaşmasını bekleyemezler.

Tecrübe kazandıkça çiftlerin ço­ğu eşlerin ikisi için de doyurucu bir sevişme stili bulur; bunun yolu ön sevişmeyi bayan yeterince uyarılana kadar uzatıp penisin vajinaya girişi­ni ertelemek olabileceği gibi, erke­ğin sık sık mastürbasyon yaparak cinsel güdüsünü yatıştırması da ola­öğrenir.

Yaş ilerledikçe bazı erkekler or­gazmı giderek daha basit teftiş altına alabildiklerini fark eder. Ama bazı erkekler kendilerinin ve eşleri­nin istediğinden daha erken boşal­maya devam eder. Gerçekten de penis henüz vajinaya girmeden yada girer girmez orgazma erişirler. Cinsel birleşme uzayamaz, bu da eş­ler arasındaki yakınlığa hasar verebi­lir ve ilişkiyi riske sokabilir. Er­kek kötümserleşir, özgüvenini yitirir, bu da bazen sertleşme zafersizliği ya da cinsel istek kaybı gibi başka bazı cinsel meselelere neden olur. Bu gidişattan bayan da hasar görür, is­tenmediği ve hoşlanılmadığı duygusu­na kapılır.

Erken boşalma “penis vajinaya girmeden, girerken ya da girer gir­mez pek az cinsel uyarılmayla iste­meden boşalmanın devamlı bir biçim­de devam etmesi” olarak belirlene­öğrenir.

Cinsel meseleler arasında en yay­gın olanının bu olduğu söylenir. Çe­şitli araştırmalar erkeklerin üçte biri­nin orgazmı kumpaslı olarak teftiş altında yakalamakta eforluk sürüklediğini gösteriyor. Seks terapisi için başvu­ran erkeklerin yüzde 60′ında bu so­run vardır.

Öteki bazı araştırmalar da erkek­lerin takribî %4′namın vajinaya gir­dikten sonra takribî bir dakika için­de, %75′inin ise iki dakika içinde or­gazm olduğunu gösteriyor.

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

7 Aralık 2019 Cinsel Blog

0 Yorumlar

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Bu mevzuda bir hayli görüş vardır. Bazı­ları çabuk kaçamaklarla ya da fark edilme fobisiyle yaşanan ilk cinsel tecrübelerin erkeği acele boşalma­ya sevk ettiğine inanıyor.

Ötekileri, sebebin evham ya da erotik ihtarlara fazla duyarlılık oldu­ğunu ileri sürüyor.
Şanlı seksolog Helen Singer Kap­lan, sualin esasında erkeğin or­gazmdan hemen evvelki duygularını ayırt edememesi, dolayısıyla da de­netim altına alamamasının uyuduğuna inanıyor. Bir Hayli seks terapistinin de desteklediği bu kuramda mesele çocu­ğun idrarını yakalamayı bilmesine benzetiliyor; nitekim çocuklar dolu bir idrar kesesinin nasıl bir duygu olduğunu kavramadan, buna alışmadan ve bunun üzerinde hakimiyet sağlama­dan idrarlarını yakalayamazlar.

Fiziksel nedenler çok seyrek gö­rülür, ama bir erkek böyle bir meseleyi daha evvel hiç yaşamadıysa ve ko­şullarda misalin eş değiştirme gibi hiçbir farklılık olmadıysa, dokto­run prostat meseleyi ya da nörolojik bir hastalık ihtimalini dışlaması ge­rekir.

Rehabilitasyon
Standart rehabilitasyon seks terapisidir, ama ilaç rehabilitasyonu da uygulanabilir. Araş­tırmacılar yeni antidepresanlardan kimilerinin misalin sertralin boşal­mayı geciktirerek her iki eş açısın­dan da doyumu artırabildiğini belir­lemiştir. İlacın aralıklı kullanılması da kesintisiz kullanım kadar tesirli görünü­yor. Bununla beraber, bulantı ve cin­su baskın istek eksilmesi gibi yan tesirleri vardır.

Erken boşalma olaylarının ço­ğunda seks terapisi zaferli netice veriyor ve bazen birkaç haftada so­nuç alınıyor. Ama bu yaklaşım eşler arasında iyi bir irtibat olmasını ve disiplinli bir yaklaşımı gerektiriyor.

Bir Hayli çift için bir seks terapisti­nin desteğini almak verimlidir, zira evvelden tanımlanmış bir programı ve bir “yetkili” tarafından dile getirilen yapılacaklar’ ile ‘yapılmayacaklar’ı uygulamak daha basittir.

Ayrıca seks terapisti eşleri kendi cinselliklerini keşfetme mevzusunda eğitebilir, bu mesele sebebiyle birik­miş olabilecek evham ve hiddetlerin giderilmesini sağlayabilir ve eşleri destekleyip teşvik edebilir. Bazen seks terapisti erken boşalma meseleyi ele alınmadan evvel, bir danışmanla ilişkinin ele alınmasını önerebilir.

Bununla beraber, eşlerin ikisi de gerçekten istekliyse, kendi cinsellik­leri mevzusuna rahat yanaşıyorlarsa ve bu mesele sebebiyle ilişkileri çok hasar görmediyse, bu egzersiz dizi­sini konutta kendi başına uygulamak da olası olabilir.

Rehabilitasyonda neler yapılır ?
Terapistlerin çoğu “beş duyuya odaklanma” egzersiziyle “durup-başlama” tekniğini ya da “sıkma” tekniğini beraber kullanıyor.
Beş duyuya odaklanma, şanlı seksologlar Masters ve Johnson ta­rafından geliştirilen bir usuldür. Bu usul, uyarılma ve orgazma erişme baskısı olmaksızın, dolayı­sıyla cinsel ilişkide zaferli olma en­dişesinin bulunmadığı rahat bir or­bütünde, eşlerin yine birbirlerine değme ve okşamanın hazzına varması için planlandı.

Bir Hayli çiftte cinselliğe ait duygular temel olarak orgazma ve birbirlerine haz verip veremeyecek­lerine odaklanmıştır. Beş duyuya odaklanma usulü çifte her şeye yine başlama fırsatı veriyor.

Durup-başlama tekniğinde bayan erkeğe mastürbasyon yaptırmaya başlıyor, erkek orgazma yanaştığını sezdiği anda işaret edince duruyor ve erkeğin orgazma erişme güdüsü geçene kadar bekliyor. Sonra bir defa daha eşini uyarmaya başlıyor ve bu süreç birkaç defa tekerrür edildikten sonra orgazma izin veriliyor. Sıkma tekniğinde bayan orgazma yanaşan erkeğin penisini 15-20 saniye sıka­rak orgazma erişme güdüsünün geçmesini ve penisteki sertleşmenin azıcık eksilmesini sağlıyor. Bu teknik­te de orgazma izin verilene kadar aynı süreç birkaç defa yineleniyor.

Bu iki tekniğin tesirli olmasının sebebi, erkeği orgazmdan hemen evvelki duygulara alıştırarak, bunlar üzerinde adım adım teftiş kurmasına imkân vermesidir. Bazı er­kekler bu teftişi bir defa bilin­ce artık sürdürdüklerini söylerken, öteki kimileri muhakkak aralıklarla bu eg­zersizi yineleme gereği dinleyebilir.

Kaldı ki, cinselliği yalnızca bir or­gazm taşıtı olarak değil, hafifleme ve karşılıklı haz alma usulü olarak ele almanın tam ilişkilerde göz önünde yakalanması gereken iyi bir şehir­ke olduğu unutulmamalıdır. Burada belirlenen egzersizin izleyen aylar­da muhakkak aralıklarla yinelenmesi ge­rekebilir.

Zafer oranı çok yüksektir ve seks terapistleri 3-4 ay sonra “bütün düzel­me” oranının %90′ın üzerinde oldu­ğunu bildirmektedir

Cinsel birleşme sırasında vücutta neler olur ?

6 Aralık 2019 Cinsel Blog

0 Yorumlar

Cinsel birleşme sırasında vücutta neler olur ?

Vajinismus vajina girişini çevreleyen adalelerin istemsiz olarak kasılması ve neticede penetrasyona izin vermemesidir. Yanlız cinsel işikide değil tetkik, tampon gibi bazı vaziyetlere de müsade etmez. Oldukça ender görülen bir vaziyettir. Hemen tam yaş grubundaki bayanları etkileyebilir. Görülme sıklığı bütün olarak öğrenilmemektedir. Bunun sebebi hastaların doktora müracaat etmede utangaç davranmalarıdır. Varsayım edilen her 100 bayandan ikisinde bu gidişata tesadüfüldüğüdür.

Vajinismusu olan bayanlarda cinsel tutku ve orgazm açısından genelde bir mesele yoktur. Bu bireyler cinsel ilişki dışında seçenek usuller ile orgazm yaşayabilirler. vajinismus ortaya çıkış biçimine göre primer ve sekonder olarak 2 sınıfta araştırılır. Primer vajinismusda şahıs yaşamında hiçbir zaferli cinsel birleşme yaşayamamışken, evvelden bayağı bir cinsel yaşamı olan bayanlarda daha sonra ortaya çıkarsa buna sekonder vajinismus denir.

Primer vajinismusun altında uyuyan en ehemmiyetli neden fobidir. Bilinçlatında yaşanan fiziksel ve ahlaki fobiler bireyin cinsel birleşmeyi istemesine karşın hakikatleştirememesine neden olur. Bu gidişat daha sonraki sınamalarda kısır döngüye neden olur ve erkekde de erektil bozukluklara yol açabilir. Bir açıdan bakıldığında primer vajinismus KORKU olarak kabul edilebilir. Vajinismusda eksik istek ve/veya ıslaklığın sağlanamaması mevzubahisi değildir. Partnere karşı olan gönülsüzlük ve disparonia’ya neden olan tüm etkenler sekonder vajinismusa yol açabilir.

Rehabilitasyonda en yararlı yaklaşım çiftlere uygulanan psikoterapidir.
Bundan evvel ise genel bir jinekolojik tetkik altta uyuyan organik bir sebebin fark edilmesi ve rehabilitasyonunun sağlanması açısından önemlidir.Vajinanın plastik kanüller ile genişletilmesi, suni kayganlaştırıcıların kullanılması zaman zaman fayda sağlayabilir. vajinismusun rehabilitasyonu jinekolojinin değil psikiyatrinin alaka alanına girer.

Araştırmalar profesyonel takviye alan bayanlarda gidişatın
%80-100 oranında düzeldiğini göstermektedir. Pozitif neticeleri etkileyen ehemmiyetli etmenlerden birisi de anksiyete yaratan bu gidişatın rehabilitasyonu esnasında eşinden glen ruhsal dayanaktır. Hastaya bunun bayanlık ile alakalı olmadığı anlatılmalıdır.

Cinsel birleşme sırasında vücutta neler olur ?

6 Aralık 2019 Cinsel Blog

0 Yorumlar

Cinsel birleşme sırasında vücutta neler olur ?

Erektil Disfonksiyon Penis sertleşmesi bozukluğu, 40 yaş üzeri her iki erkekten birinde görülebilen bir vaziyettir. Viagra Sildenafil Citrate bu meseleyi ortadan kaldırmada takviyeci bir ilaçtır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1998 senesinde FDA onayını almış ve pazara sunulmuştur.

Erektil disfonksiyon, bir erkek için son derece ehemmiyetli ve duyarlı bir vaziyettir. Özellikle sıhhat şuurunun bütün büyümediği cemiyetlerde kimseye söylenemeyen ve danışılamayan bir vaziyettir. Cinsel uzvun sertleşmemesi veya cinsel ilişki için yeterli zaman sert kalamaması empotans farklı sebeplerle ortaya çıkabilir. Psikolojik sebeplerle olabileceği gibi bazı ilaç etkileşimleri veya damarsal meseleler esasta uyuyabilir.

Penis sertleşmesi, bir erkeğin cinsel olarak uyarılması ile penise doğru kan taşıyan arterlerin genişlemesi ve daha çok kanı penisin süngersi dokularına taşıması ve penisten kanı geri götüren toplardamarlarında büzülmesi ile kanın penis içindeki süngersi dokularda göllenmesi ile başlar. Kan akımındaki bu hakimiyet, süngersi dokudaki endotel ve asap hücrelerinden salgılanan NO nitrik oksit tarafından sağlanır. NO, arter duvarlarının genişlemesini sağlayan Siklik guanosine monofosfat GMP üretimini uyarır. Sidenfil Citrate viagra cinsel ihtar ile GMP üretimi çoğaldığında devreye girer ve civardaki GMP’yi ayrılan enzimleri baskılar, GMP’nin faalliğini çoğaldırarak sertleşmeyi ve sertleşmenin uzun sürmesini sağlar.

Ciddi damar meseleleri olan erkeklerde Viagra aktif olmayabilir.
Cinsel ilişkiden bir saat kadar evvel alınması önerilen Viagra, yutularak alındıktan 30 dakika kadar sonra faalliğini göstermeye başlar ve tesiri 4 saat kadar sürer. Viagra kullanan bireylerde bedenin değişik bölgelerinde de arterlerde genişlemeler olacaktır bu tesir dolayısı sebebi ile baş sızısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. Kesinlikle uzman hekim teklifi ile kullanılması gerekir. İlacın değişik yan tesirleri de; görmede flulaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, ışığa karşı hassasiyettir. Yan tesirler doz yükseldikçe çoğalmaktadır. Doz ayarlanması ve ilacın kullanımı doktor hakimiyetinde yapılmalıdır. Günlük önerilen dozu 50 mg.’dır. 25 mg. da yeterli olabilmektedir. Bazı bireylerde doz, 100 mg.’ye kadar, yalnızca hekim tarafından yükseltilebilir.

Özet:
Viagrayı kimler kullanmamalıdır
Nitrat kapsayan nitrogliserinli vs kalp ilaçlari kullananlar Vıagra kullanmamalıdır.
Riskli biçimde tansiyon düşürebilir.
Çocuklar ve bayanlarda Vıagra kullanmamalıdır.
Viagra kullanmadan evvel Check-up yaptırılmalıdır.
Erektil işlev bozukluğunun sebebi öğrenilmelidir
Losemi, Akdeniz kansızlığı, myeloma gibi peniste ereksiyon olmamasına neden olabilen hastalıkları olanlar
Kullandığınız ilaçlarınızı hekiminize bildirimelisiniz
Nasıl kullanılmalı
Hekim hakimiyetinde almalısınız
Günde 1 tane ve cinsel etkinlikten 30 dk. ile 4 saat arasında alınabilinir.

Öğrenilen yan tesirleri
Baş sızısı
Kızarma, kıpkırmızı olmak
Mide bozukluğu
Burun tıkanıklığı
İdrar yollarında enfeksiyon
Görüşte farklılıklar- mavi yeşil renklerde farklılıklar ışığa fazla hassasiyet İshal

Netlikle yasak olduğu gidişatlar
1. Kalp krizi geçirenler, felc, inme, beyin kanamasi geçirenler, veya son 6 ayda hayati riski olanlar
2. Ehemmiyetli düşük tansiyon veya yüksek tansiyon yaşayanlar
3. Kalp yetmezliği yaşayanlar veya kroner damar hastalıkları olanlar
4. “Retinitis pigmentosa” sınan bir göz bozukluğu olanlar

Erkek ve kadın cinselliği

6 Aralık 2019 Cinsel Blog

0 Yorumlar

Erkek ve kadın cinselliği

Erkek cinsel olarak uyarılınca penisi dikleşir. Penise kan akışı artarken ka­nın penisten çıkışı önlenir. Dolayı­sıyla, iki kavernöz cisimcikteki ve sungersi cisimcikteki sungersi doku­lar kanla dolar, gerginleşir ve sertle­şir. Sertleşmenin sürmesi için peni­sin tabanındaki küçük kaslar da rit­mik bir biçimde kasılır.

Uyarma arttıkça cinsel heyecan artar ve erkek orgazmın yaklaştığını fark eder. Artık bir-iki saniyede boşalmanın gerçekleşeceği, “boşalma­nın kaçınılmazlığı” evresine girilir. Testislerdeki ve sperma kanalındaki kaslar kasılarak meniyi üretradan dı­şarıya pompalamaya hazır konuma geçer. Üretradan idrar çıkışı durdu­rulur. Prostat bezinden ve seminal keseciklerden çıkan sıvı sperme ka­rışarak meniyi oluşturur ve meni üretranın üst bölümünde toplanır. Orgazm geldiğinde kasların kasıl­masıyla meni üretradan itilerek pe­nisten dışarı fışkırır.

Orgazmdan sonra, erkeğin cinsel uyarıya yanıt vermediği bir evre var­dır. Yanıtsızlık dönemi adı verilen ve süresi kişiden kişiye çok farklı olabi­len bu dönem birkaç dakikayla bir­kaç saat arasında değişebilir. Penis sertliğini yitirir, beden gevşer ve sık­lıkla güçlü bir uyuma isteği oluşur.

Kadında cinsel uyarılma klitorisin ve vulvanın şişmesine ve kayganlaşmasına yol açar. Bu yolla vajina ağzı penisin girişini kolaylaştırır ve kadı­nın alacağı hazzı artırır. Rahim de büyüyüp yükselerek rahim boynunu penisin yolundan uzaklaştırır. Vaji-nanın üst bölümü balonlaşır. Or­gazm sırasında vajina ve rahim kas­ları ritmik olarak kasılır. Bazı kadın­larda üretradan az miktarda, idrar ol­mayan bir sıvı da atılır. Bunun erke­ğin boşalmasının kadındaki eşdeğe­ri olduğu düşünülüyor. Kadınlarda mutlaka biryanıtsızlık dönemi olma­sı gerekmez ve bazı kadınlar birbiri ardına birkaç kez orgazm olabilir.

Page 3 of 3 1 2 3